Boeierspad 5 1081 KE Amsterdam

€ 2.175.000 k.k.

Omschrijving

ALGEMEEN
Maas recreatie bedrijfsmakelaardij is door de verkoper exclusief aangesteld om de verkoop van de locatie Boeierspad 5 te Amsterdam te verzorgen. Derhalve wordt in dit informatiememorandum het object ter verkoop aangeboden.

Onderhavig object omvat een oppervlakte van circa 1.290 m², hetgeen erfpachtgronden betreft. Het object is gelegen aan het Boeierspad 5, 1081 KE te Amsterdam. Opgemerkt dient te worden dat momenteel ter plaatse Supschool SUP&Meer wordt geëxploiteerd, maar dat de exploitatie hiervan niet tot het aangebodene behoort. Het object zal worden vrij van huur of gebruik worden overgedragen.

De goede ligging in Amsterdam Zuid, direct aan het water en aan de rand van het prachtige Amsterdamse Bos en nabij het bruisende centrum van Amsterdam, zorgt voor een unieke uitvalsbasis met volop recreatiemogelijkheden. Ook bevinden zich diverse winkels, horecabedrijven en andere voorzieningen in de nabijheid. Het betreft een unieke locatie in het groen en water. De locatie ligt direct aan het water grenzend aan De Nieuwe Meer.

De Nieuwe Meer is een meer ten zuidwesten van Amsterdam. Het vormt de verbinding tussen het riviertje de Schinkel in Amsterdam en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Via de Nieuwe Meersluis (of Schinkelsluis) kan naar de Schinkel worden gevaren die in open verbinding staat met de kanalen in Amsterdam-Zuid en de grachten van Amsterdam. Aan de zuidzijde grenst het meer aan het Amsterdamse Bos. Aan de noordzijde ligt het Jaagpad en het Natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden. De Nieuwe Meer wordt vooral voor recreatievaart en recreatievisserij gebruikt. Ook is het onderdeel van de Staande Mastroute door Amsterdam.

Op deze mooie, unieke plek zijn een tweetal woonarken gelegen, waarvan er een zeer riant van omvang is. Beide woonarken beschikken over een eigen steiger. Ook is er een loods aanwezig (thans in gebruik als clubhuis) met een riant en sfeervol terras en ruim omliggend af te sluiten terrein.

De locatie biedt volop kansen en mogelijkheden voor diverse invullingen en herontwikkeling.

Opgemerkt dient te worden dat één der arken die tot het object behoort, in eigendom is bij een familielid van verkoper. Deze ark behoort tot het aangebodene, maar zal separaat worden overgedragen. In dit kader zal derhalve uiteindelijk een splitsing van de koopsom plaats dienen te vinden.

Verkoper is bereid om de transactie gesplitst plaats te laten vinden. De witte ark (5B), kan dan buiten het object blijven, waarvoor een langdurige overeenkomst voor het gebruik van de ondergrond/water overeengekomen dient te worden. Verkoper zal dan in deze ark blijven bewonen en kan deze ark bereiken via een separaat erfpachtperceel dat reeds eigendom is bij verkoper. Verkoper is bereid in dat geval haar vraagprijs te verlagen. Daartegenover dient dan wel een terugkoop verplichting overeengekomen te worden. Bij gebleken interesse kan dit nader worden uitgewerkt.

VRAAGPRIJS
De vraagprijs voor de locatie is € 2.175.000,=.

INFORMATIE
De informatie die verstrekt wordt zal bestaan uit onderhavig informatiememorandum en de bijbehorende stukken in het bidbook, een en ander onder voorbehoud van wijzigingen door verkoper. Indien u interesse heeft in mogelijke aankoop van het onderhavige object verzoeken wij u uw interesse kenbaar te maken bij:
Maas recreatie bedrijfsmakelaardij
Jappe Eggink REV RTgzv
Bruistensingel 130
5232 AC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-640 88 88
E-mail: eggink@maasrbm.nl

BEZICHTIGING
Bezichtigingen kunnen plaatsvinden samen met de makelaar en de verkoper. Vriendelijk verzoeken wij u om vooraf kenbaar te maken dat u wilt komen bezichtigen.

BIEDING
Biedingen dienen schriftelijk te geschieden (mail, fax of post).
De bieding dient het volgende te omvatten:
• een contante bieding in euro’s;
• een aanvaardingsdatum;
• de identiteit van de persoon of de aandeelhouders van de organisatie die de bieding uitbrengt;
• een gegoedheidsverklaring van de bank danwel een beschrijving van uw financieringsbronnen, de mate waarin financiering van de transactie afhankelijk is van, of verstrekt wordt door derden en (voorzover van toepassing) eventuele voorwaarden die verbonden zijn aan de tijdige beschikbaarheid van een dergelijke financiering;
• een beschrijving van eventueel noodzakelijke goedkeuringen (bijvoorbeeld door bestuur, raad van commissarissen, aandeelhouders, toezichthouders, (semi-)overheidsorganen, e.d.), met daarbij een indicatie van het tijdschema waarmee rekening gehouden moet worden om dergelijke goedkeuring te verkrijgen en/of aan eventuele voorwaarden voor goedkeuring te voldoen;
• eventuele overige voorbehouden.
Op basis van uw bieding zal verkoper een besluit nemen hoe daarop te reageren (akkoord, afwijzen, tegenvoorstel). Er zal nimmer sprake zijn van een precontractuele verbintenis.

CONTRACTEN EN LEVERING
Met die bieder waarmee de verkoop zal worden gesloten zal een schriftelijke koopovereenkomst worden gesloten. De koopovereenkomst zal worden opgesteld door de verkoper en zijn adviseurs. Het object wordt verkocht en overgedragen in de staat waarin en ter plaatse waar zij zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevindt.

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE
• in verband met de zekerheidsstelling wordt een bankgarantie of waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom van het object, afgegeven of gestort door de koper bij de notaris;
• een bankgarantie of waarborgsom zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na het tekenen van de koopovereenkomst/ intentieverklaring, worden afgegeven of gestort;
• indien er spraken is van ontbindende voorwaarden van de zijde van koper, dan zal de bankgarantie of waarborgsom zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na het vervallen van de ontbindende voorwaarden worden afgegeven of gestort.

Koper krijgt onder andere de mogelijkheid tot het uitvoeren van de volgende onderzoeken:
• een bouw- en installatietechnisch onderzoek
• een verkennend bodemonderzoek
• een asbestinventarisatie
• een privaat- en publiekrechtelijk onderzoek
Indien koper deze onderzoeken niet uitvoert, danwel na verricht onderzoek geen gebruik maakt van de mogelijk opgenomen ontbindingsmogelijkhe(i)d(en) dan vrijwaart hij verkoper voor mogelijke gebreken en/of verontreinigingen.

NADER TE NOEMEN MEESTER
In de koopovereenkomst of de intentieverklaring kan worden opgenomen dat koper uiteindelijk koopt voor een nader te noemen meester. De volgende zaken zijn daarbij van belang:
• verkoper zal schriftelijk zijn akkoord geven voor de nader te noemen meester, verkoper kan de nader te noemen meester ten alle tijden weigeren;
• de nader te noemen meester dient een (rechts)persoon te zijn die direct gelieerd is aan de koper. Verkoper werkt niet mee aan een ABC transactie;
• koper zal verkoper tijdig een verzoek doen inzake de nader te noemen meester, vergezeld gaand met:
o de reden van koper voor de nader te noemen meester;
o de achtergrond informatie over de nader te noemen meester;
• de nader te noemen meester dient te goeder naam en faam bekend te staan en van een onbesproken gedrag te zijn;
• indien uiteindelijk door een nadere meester wordt gekocht, dan blijft de genoemde koper uit de koopovereenkomst of de intentieverklaring aansprakelijk voor de nakoming en verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst of de intentieverklaring tot het moment dat het gekochte aan de eventueel nader te noemen meester is geleverd en de volledige koopsom door verkoper is ontvangen en verkoper daar zonder voorwaarden over kan beschikken.

HERKOMST GELD
In het kader van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) dient er inzage verstrekt te worden in de herkomst van het eigen geld. In het bidbook is een verklaring opgenomen die door de koper ingevuld dient te worden.

BETALING EN KOSTEN
Betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij de notaris op datum van de overdracht. Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht, waaronder overdrachtsbelasting en levering zijn voor rekening van de koper (kosten koper).

OVERDRACHT GOING CONCERN
De overdracht van het aangeboden object geschiedt vrij van huur of gebruik.

Er vindt enkel verrekening plaats van de zakelijke lasten voor eigendom en gebruik.

KOSTEN EN UITGAVEN
Het zal voor zich spreken dat uw kosten en uitgaven (daaronder begrepen kosten van adviseurs) gedurende alle fasen van het verkoopproces voor uw eigen rekening komen.
?
TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Op het verkoopproces, daaronder begrepen deze vrijblijvende aanbieding en het bidbook, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het verkoopproces zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

CORRESPONDENTIE
Alle correspondentie, verzoeken om inlichtingen en overige communicatie terzake deze vrijblijvende aanbieding dienen uitsluitend gericht te worden aan de makelaar.

TOT SLOT
Dit Informatiememorandum en alle overige door of namens verkoper verstrekte / te verstrekken informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om een bieding uit te brengen en niet als een aanbod.

Wij wijzen u er op dat verkoper gedurende alle stadia van het verkoopproces het recht voorbehoudt om geheel ter vrije discretie en om welke reden dan ook te weigeren uw (al dan niet bindende) biedingen verder in overweging te nemen of besprekingen/ onderhandelingen over uw (al dan niet bindende) biedingen zonder opgaaf van reden te beëindigen. Verder behoudt verkoper zich het recht voor op ieder moment het onderwerp van de transactie, in het bijzonder het samenstel van de te verkopen locatie, aan te passen of te wijzigen, zulks geheel ter vrije discretie en voor welke reden dan ook.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Prijs
€ 2.175.000 kosten koper
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte, leisure
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Perceel
1.290 m²
Oppervlakte
180 m²
Bedrijfshal oppervlakte
180 m²

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam AD 709
Oppervlakte
1290 m²
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht
Perceel
ASD25-AD-709
Bekijk alle kenmerken

Kaart

Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand