Prinsjesdag, welke gevolgen heeft dat voor jouw (toekomstige) vastgoed?

Afgelopen dinsdag was het weer de derde dinsdag van september; Prinsjesdag! Ben je benieuwd wat er gaat veranderen in vastgoedwereld? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoed voor je op een rijtje gezet.

Nieuwe woningen

Het demissionaire kabinet gaat meer geld in woningbouw steken. De woningbouwimpuls is in het leven geroepen om woningbouwprojecten die zonder extra overheidssteun geen doorgang kunnen hebben. Het gaat om projecten die bijvoorbeeld door stijgende bouwkosten en stijgende rente dreigen vast te lopen. De start bouwimpuls wordt verhoogd naar 300 miljoen euro, dit geld was al gereserveerd voor 2025, dit wordt een jaar naar voren gehaald. In de zomer van 2024 wordt bekend gemaakt welke projecten hiervoor in aanmerking komen.

De huurtoeslag gaat met 30 euro omhoog, hier is 750 miljoen voor begroot, fijn voor een huurder maar ook voor een corporatie, hierdoor kunnen de huren verhoogd worden en komt er ruimte te nieuwe woningen te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat corporaties nieuwe betaalbare woningen kunnen realiseren en woningen kunnen verduurzamen wordt de winstbelasting voor woningen corporaties afgeschaft.

Het demissionaire kabinet werkt aan een ingrijpend wetgeving voor de woningmarkt, de Wet regie volkshuisvesting. Deze wet zal er voor zorgen dat bouw en bezwaarprocedures verkort worden. Met opgelegde meerjarenplannen bepaalt het Rijk straks wat, waar en voor wie er moet worden gebouwd. Langdurige bezwaarprocedures moeten daarbij worden voorkomen. Het Rijk kan overheden straks dwingen om een bepaalde woningproductie te behalen. Provincies en gemeenten of gemeenten onderling zijn het vaak niet eens over de bouwplannen. Er zijn grote verschillen in de woonvoorraad per regio, sommige gemeenten hebben veel sociale huurwoningen en weinig middenhuur of andersom, dit kan het Rijk straks per provincie sturen.

Regulering middenhuur

Over de regulering van de middenhuur werd niets vermeld, deze woningmarktplannen worden waarschijnlijk niet controversieel verklaard.

Overdrachtsbelasting

De overheid verwacht de komende vijf jaar bijna 14 miljard euro minder overdrachtsbelasting op vastgoedverkopen te ontvangen, dit heeft Vastgoedmarkt berekend op basis van de bijlagen van de miljoenennota’s 2023 en 2024. De oorzaak is sneller dan verwachte afkoeling van de huizenmarkt. In de praktijk zien wij wat anders, of dit echt zo’n tegenvaller gaat zijn zal de tijd leren.

Fiscale wijzigingen

Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft

Zoals overeengekomen in het coalitieakkoord wordt de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 geheel geschrapt. Nu is het nog zo dat als je tussen de 18 en 40 jaar bent, je mogelijk recht hebt op een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Deze vrijstelling heette voorheen wel de ‘jubelton’. Vanaf 1 januari 2023 is deze vrijstelling is verlaagd naar € 28.947,-.

Verhoging tarief box 3

Het voorstel vanuit het kabinet is om het belastingtarief in box 3 in 2024 met 2 procent te verhogen naar 34 procent. Het heffingsvrije vermogen wordt niet geïndexeerd en blijft daardoor op € 57.000,-.

Nieuw box 3 stelsel op basis van werkelijk rendement (2027)

Het wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement box 3’ is in september 2023 ter consultatie aangeboden. De regering stelt hierin voor om een nieuw stelsel voor de belastingheffing in box 3 in te voeren per 1 januari 2027.

Als dit doorgang krijg wordt inkomstenbelasting als hoofdregel geheven op basis van het werkelijke rendement uit sparen en beleggen op basis van vermogensaanwas. In dit stelsel worden de werkelijke inkomsten uit vermogen en de waardeontwikkeling belast en zijn de kosten aftrekbaar. Dit heeft in veel gevallen een negatief effect op het rendement.

Geschreven door Lylian Kamphuis